Dữ liệu đề tài

B2008-HH07-11.

Nghiên cứu dạy/học tiếng Pháp chuyên ngành Du lịch cho sinh viên chuyên ngữ Khoa Tiếng Pháp Trường ĐH Ngoại ngữ Huế

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Huế (Chủ nhiệm), Trần Thị Kim Trâm

B2008-DHH07-11

Nghiên cứu dạy/học tiếng Pháp chuyên ngành du lịch cho sinh viên chuyên ngữ Khoa Tiếng Pháp Trường Đại học Ngoại ngữ Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Huế