Dữ liệu đề tài

DHH2016-07-25

Dịch thuật từ ngữ văn hóa tiếng Việt sang tiếng Hán

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Trung Định (Chủ nhiệm)

CS-DTT2013 - 20- GD - NN

Các hình thức tỉ dụ trong thành ngữ phản ánh đời sống xã hội của tiếng Việt và tiếng Trung.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Trung Định (Chủ nhiệm)

CS-DTT2008 - 27- GD - NN

Từ chữ 象XIANG và 像XIANG bàn về từ biến thể trong tiếng Hán hiện đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Trung Định (Chủ nhiệm)

B2007-ĐHH07-04

Khảo sát các bản dịch Đường Thi trong chương trình văn học ở trường phổ thông từ góc nhìn lý thuyết dịch hiện đại.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Trung Định