Dữ liệu đề tài

DHH2014-03-52

Nghiên cứu tổng hợp chất màu gốm sứ theo phương pháp tiền chất đi từ tinh bột

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Dương (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Đinh Quý Hương, Trần Đồng Linh Chi

DHH 2013-03-42

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp hỗn hợp các nguyên tố đất hiếm trên nền γAl2O3 bằng phương pháp sol-gel

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm), Trần Dương, Trần Đồng Linh Chi

DHH2011-03-02

Nghiên cứu tổng hợp Pigment từ cao lanh

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Dương (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Đinh Quý Hương, Hà Thị Hải Yến