Dữ liệu đề tài

B2005-07-14-NN

Day va hoc cac hoc phan Van hoa trong dao tao tieng Anh chuyen ngu tai Dai hoc Hue: Thuc trang va y kien de xuat

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Sương, Lê Thị Hồng Phương

CS-DT

Những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy và học kĩ năng nói của sinh viên không chuyên ngữ Đại Học Huế để đạt chuẩn đầu ra bậc 3/6

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Lê Thị Hồng Phương (Chủ nhiệm)