Dữ liệu đề tài

DHH

Pháp luật về bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự là bất động sản ở Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Hồ Minh Thành

CS-DT

XÂY DỰNG BỘ TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH VÀ GIẢNG DẠY THỬ NGHIỆM HỌC PHẦN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Lê Thị Thìn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Sơn Hải