Dữ liệu đề tài

DHL2019-CB-05

Xây dựng bộ tình huống và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần "Pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng" tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế"

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Phan Thị Hồng (Chủ nhiệm), Hồ Thị Vân Anh

DHH2016-12-11

Giải quyết tranh chấp thừa kế qua thực tiễn xét xử tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Vân Anh (Chủ nhiệm), Phan Thị Hồng, Lê Bá Hưng, lê hà minh hải

CS-DT

Thừa kế theo pháp luật trong Hoàng Việt luật lệ thời Nguyễn ở Việt Nam.

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Vân Anh (Chủ nhiệm)

DHH

Chiếm hữu tài sản theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Vân Anh (Chủ nhiệm), Phan Thị Hồng, Trần Chí Thành, Nguyễn Thị Lê Huyền

DHH

Hợp đồng về quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Hồng (Chủ nhiệm), Hồ Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Diện