Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu động lực tìm kiếm các đánh giá trực tuyến của khách du lịch tại các khách sạn của thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Phạm Đinh Khang (Chủ nhiệm)

DHH2012-10-02

Thiết kế và xây dựng hệ thống tư vấn thông tin khách sạn ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), Ngô Văn Sơn, Phạm Đinh Khang

CS-DTKDL-07-2010

Các giải pháp thiết kế và phát triển sản phẩm du lịch chuỗi cung vùng đầm phá Tam Giang

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Đinh Khang