Dữ liệu đề tài

GDTC-2019-11

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ karatedo cho sinh viên Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh (Chủ nhiệm), Hồ Đăng Quốc Hùng, Bùi Hoàng Phúc, Nguyễn Viết Thông, Nguyễn Thị Mùi

GDTC2018-08

Nghiên cứu lựa chọn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ngoại khóa cho nam sinh viên chuyên ngành khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Hồ Đăng Quốc Hùng (Chủ nhiệm), Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Viết Thông

CS-DTGDTC/2017-09

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật hai bước ném rổ 1 tay trên cao cho nữ sinh viên trường đại học Nông Lâm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Viết Thông, Trần Trung Kiên, Nguyễn Phan Tiến Trung (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu những giải pháp nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Khoa GDTC – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh (Chủ nhiệm), Hồ Đăng Quốc Hùng, Nguyễn Viết Thông

CS-DT201206

Nghiên cứu, áp dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng cho sinh viên Khoa GDTC - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Viết Thông