Dữ liệu đề tài

DP-DTDTTCT01

Xác định một số gen chủ yếu kháng bệnh đạo ôn ở các giống lúa chủ lực tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng (Chủ nhiệm), Dương Thị Thảo Trang, Trần Thị Thu Hà, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Quang Đức Tiến, Trần Thị Phương Nhi