Dữ liệu đề tài

GV2020-05-02

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh BÌNH (Chủ nhiệm), Hoàng Thuỳ Dương, Phạm Thị Hồng Quyên

GV2020_03_02

Nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách thuế Thu nhập cá nhân tại các trường đại học thuộc Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Hoàng Thuỳ Dương, Phan Xuân Quang Minh

CS-DT

Ứng dụng mô hình TRAM để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thương mại di động của người tiêu dùng ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Trần Thị Khánh Trâm (Chủ nhiệm), Lê Minh Đức, Trần Phan Khánh Trang, Hoàng Thuỳ Dương

GV2018xxxx

Thực trạng vận dụng Chế độ kế toán (Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC) tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thuỳ Dương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh BÌNH, Nguyễn Đình Chiến

CS-DT

Sử dụng mô hình phân tích bao số liệu DEA (Data envelopment analysis) để đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh BÌNH, Hoàng Thuỳ Dương, Hà Diệu Thương (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hồng Quyên

GV2008

Thực trạng vận dụng cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP tại các đơn vị giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thuỳ Dương (Chủ nhiệm)

GV2021-05-03

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về phần mềm kế toán Misa của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Hoàng Thuỳ Dương (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ, Nguyễn Thị Thanh BÌNH, Trần Thị Khánh Trâm