Dữ liệu đề tài

GDTC/2021-05

Nghiên cứu bài tập nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật phát cầu trong môn Đá cầu cho sinh viên Khoa GDTC – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Thành Việt (Chủ nhiệm), Hoàng Hải, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Lợi, Cao Thái Ngọc, Nguyễn Quang Tùng

GDTC/ 2019-07

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên trường đại học kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Bộ môn Điền kinh - Thể dục
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Hà (Chủ nhiệm), Trần Hữu Nam, Nguyễn Long Hải, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Nguyên

CS-DTGDTC/2018-01

Nghiên cứu ứng dụng các bài tập sửa chữa những sai lầm thường mắc khi học kỹ thuật xuất phát trong Bơi cho sinh viên Khoa GDTC - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Trần Hữu Nam (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Sơn

CS-DT

Nghiên cứu ứng dụng bài tập trò chơi vận động nhằm góp phần năng cao thể lực cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh tế - Đại học Huê

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Cao Thái Ngọc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Lê Minh Huy