Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-30E-2016

Nghiên cứu nhận thức về hình ảnh điểm đến Huế của du khách quốc tịch Thái Lan.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hà Quyên (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-08-2015

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến Huế của khách du lịch quốc tế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hà Quyên (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-04-2014

Đánh giá mức độ nhận biết của học sinh Phổ thông trung học trên địa bàn TP Huế về hệ thống nhận diện thương hiệu Khoa Du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đào Phú Lộc (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Quyên (Chủ nhiệm)