Dữ liệu đề tài

ĐHL2020-CBĐH-02

Xây dựng đề cương chi tiết và quy trình thực tập nghề luật cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Tây (Chủ nhiệm), Nguyễn Sơn Hà, Lê Văn Cao, Đồng Thị Huyền Nga, Hoàng Thảo Anh, Lê Phước Sơn