Dữ liệu đề tài

CS-DT13/16

Đánh giá hiệu quả khử khuẩn mảnh xương sọ chó sau chiếu xạ

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Anh Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Phương Thảo Tiên, Võ Thị Hạnh Thảo, Nguyễn Thị Thùy Uyên, Nguyễn Phan Quỳnh Anh

DHH 2020-04-123

Đặc điểm mô bệnh học, các dấu ấn sinh học và phân nhóm phân tử của ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Phương Thảo Tiên (Chủ nhiệm), Trần Anh Hùng, Võ Thị Hạnh Thảo, Nguyễn Phan Quỳnh Anh, Lê Văn Tâm, Đặng Công Thuận, Nguyễn Phạm Phước Toàn