Dữ liệu đề tài

DHH2021-01-188

Tính ổn định của một số lớp hệ rời rạc có trễ và các vấn đề liên quan

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Lê Anh Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Ái Nhân, Nguyễn Dư Thái, Lê Văn Hiện

B2019-DHH-11

Điều kiện tối ưu cấp một và cấp hai cho bài toán tối ưu véc tơ không trơn có ràng buộc

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phan Nhật Tĩnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đắc Liêm, Nguyễn Văn Sơn, Lê Anh Tuấn, Mai Thị Lệ

DHH2016-01-92

Bài toán điều khiển ℋ∞ hữu hạn cho một số lớp hệ rời rạc có trễ

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Lê Anh Tuấn (Chủ nhiệm), Vũ Ngọc Phát, Nguyễn Dư Thái, Nguyễn Thị Phương Chi

B2008-DHH01-44

Nghiên cứu bài toán bù tuyến tính sử dụng kỹ thuật phân hoạch không gian

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thế Phùng (Chủ nhiệm), Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Dư Thái, Trần Thiện Tín, Lê Anh Tuấn

B2003-07-16

Sử Dụng Máy Tính Để Nâng Cao Hiệu Quả Việc Giảng Dạy Toán Cho Sinh Viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thế Phùng, Nguyễn Đắc Liêm, Lê Anh Tuấn