Dữ liệu đề tài

DHKH2021A-03

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CÁC LOẠI HÌNH BỐ CỤC MẶT BẰNG TỔNG THỂ CHÙA HUẾ THỜI NGUYỄN

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Xuân (Chủ nhiệm), Trần Thành Nhân, Lê Ngọc Vân Anh, Nguyễn Phong Cảnh

CS-DT

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HÌNH THÁI KIẾN TRÚC CÔNG CỘNG PHỤC VỤ DU LỊCH TRỤC CẢNH QUAN BỜ SÔNG HƯƠNG THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Nguyễn Phong Cảnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Xuân, Nguyễn Văn Thái

CS-DT

Nghiên cứu khả năng tiếp cận của du khách đến các bến thuyền trên trục Lê Lợi - Sông Hương - Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật giao thông vận tải
Đơn vị chủ trì : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Trần Thành Nhân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Xuân