Dữ liệu đề tài

DHH2018-01-120

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁM SÁT DỰA TRÊN PHÂN TÍCH HÀNH VI CON NGƯỜI

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Lê Quang Chiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Tài, Trần Thanh Lương, Nguyễn Đăng Bình

DHH2012-01-19

Nghiên cứu giải pháp nén ảnh ứng dụng trong thiết bị màn hình tinh thể lỏng (LCD)

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Tài