Dữ liệu đề tài

ĐHH.2021

Ảnh hưởng của bột cây đay (Hibiscus cannabinus L.) làm từ thân, lá trong khẩu phần ăn đến năng suất, chất lượng và sức đề kháng của lợn thịt

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Ban Giám đốc
Đơn vị thực hiện : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh (Chủ nhiệm), Bùi Văn Lợi, Hoàng Kim Toản, Phan Bá Thủy, Đoàn Thị Phương Thu