Dữ liệu đề tài

GDQPAN 2023 -02

QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC PHỤC VỤ GIẢNG DẠY MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Nguyễn Văn Tuấn Anh (Chủ nhiệm), Trần Minh Quyền, LÊ VĂN LONG, Nguyễn Đình Duy Tín, Nguyễn Công Hùng

GDQPAN2021-01

Nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho sinh viên Tại Trung tâm GDQP&AN – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Minh Quyền

DHH2020-04-126

Nâng cao hiệu quả giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho sinh viên Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Minh Quyền

GDQP 2017 – 02

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Trần Minh Quyền (Chủ nhiệm)

2013.KGV. 02

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC KỸ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK CHO SINH VIÊN HỌC MÔN GDQP – AN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Trần Minh Quyền (Chủ nhiệm)