Dữ liệu đề tài

DHH

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tô Thị Linh

CS-DT

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần công tác quốc phòng an ninh trình độ đại học, cao đẳng

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Tô Thị Linh (Chủ nhiệm), Trần Văn Tiến