Dữ liệu đề tài

CS-DT

Một số giải pháp cơ bản xây dựng môi trường văn hóa quân sự cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hồng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa

CS-DT

Xây dựng văn hóa sư phạm cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hồng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa

CS-DT 2021 -02

Xây dựng môi trường van hóa quân sự cho sinh viên học tập tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hồng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa, Nguyễn Ngọc Thành

CS-DT

Xây dựng văn hóa sư phạm quân sự cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hồng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa

GDQPAN 2019-2

NÂNG CAO TÍNH CHẤP HÀNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN HỌC MÔN GDQP&AN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Phạm Phước Tuyền, Trần Thị Thúy Hồng, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa (Chủ nhiệm)

GDQPAN 2019-02

NÂNG CAO TÍNH TỰ GIÁC CHẤP HÀNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM GDQP&AN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Bộ phận Khảo thí Đảm bảo Chất lượng
Người tham gia: Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa, Trần Thị Thúy Hồng, Phạm Phước Tuyền