Dữ liệu đề tài

CS-DT

Một số giải pháp cơ bản xây dựng môi trường văn hóa quân sự cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Đại học Huế hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hồng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa

CS-DT

Xây dựng văn hóa sư phạm cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hồng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa

CS-DT

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH VÀO CÔNG TÁC GIÁO DỤC Ý THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH – ĐẠI HỌC HUẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Nguyễn Thị Nguyệt (Chủ nhiệm)

CS-DT 2021 -02

Xây dựng môi trường van hóa quân sự cho sinh viên học tập tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hồng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa, Nguyễn Ngọc Thành

CS-DT

Xây dựng văn hóa sư phạm quân sự cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hồng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa

GDQPAN 2019- 01

Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần đường lối quân sự của đảng tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Nguyễn Công Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Tiến Anh