Dữ liệu đề tài

B2016-DHH-148

Nghiên cứu tổng hợp điện cực khung cơ kim sử dụng cho phương pháp Dòng-Thế hòa tan

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đinh Quang Khiếu (Chủ nhiệm), Trần Thanh Minh, Hoàng Văn Đức, Đặng Xuân Dự, Mai Xuân Tịnh, Mai Thị Thanh, Nguyễn Hải Phong

B2016-DHH

Nghiên cứu phát triển điện cực khung hữu cơ kim loại sử dụng cho phương pháp dòng thế hòa tan

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Quang Khiếu (Chủ nhiệm), Mai Xuân Tịnh

DHH2015-0102

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản khung hữu cơ kim loại MIL-101 và sử dụng trong xúc tác oxy hoá một số alkene

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Quang Khiếu (Chủ nhiệm), Lê Thị Hòa, Mai Xuân Tịnh, Trần Thanh Minh, Võ Thị Thanh Châu

CS-DT2015

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ – kim loại MOF-5

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Minh (Chủ nhiệm), Mai Xuân Tịnh

DHH2009-01-09

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH MCM-41 CHỨA THIẾC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC TRONG PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NOPOL

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thái Hòa, Mai Xuân Tịnh, Nguyễn Thị Thanh Hải

B2010-DHH01-84

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng chất xúc tác nền ZrO2 từ khoáng zircon Thừa Thiên Huế và ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng chuyển hóa n-ankan

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hòa, Nguyễn Thị Thanh Hải, Mai Xuân Tịnh (Chủ nhiệm)