Dữ liệu đề tài

NE/S002871/1

Đánh giá lợi ích của hạ tầng xanh đối với khả năng phòng chống lũ lụt, vốn thiên nhiên và phát triển đô thị ở Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Ban Chủ nhiệm khoa
Đơn vị thực hiện : Ban Chủ nhiệm khoa
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Diễm My

QT-DA2016.1

"Implementing incentives for climate resilient housing among the urban poor in Vietnam", research project was funded by the Management Committee of the Nordic Climate Facility (NCF).

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Tuấn Anh

DHH2016 -01-90

Xu hướng xây dựng mới trong ứng dụng kiến trúc gỗ truyền thống trên địa bàn thành phố Huế.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Hiếu, Nguyễn Vũ Minh, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Thắng (Chủ nhiệm)

QT-DA2015.1

"Optimizing climate change adaptation through enhanced community resilience”, funded by Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN).

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Tuấn Anh

QT-DA2014

Biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Tuấn Anh

QT-DA2013.2

“Cost – benefit analysis for climate resilient housing in Central Vietnam”. Research project funded by the Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA).

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Tuấn Anh (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuấn

QT-DA234

Disaster Resilient Housing for the Poor in Central Vietnam

Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Tuấn Anh, Ahmed