Dữ liệu đề tài

DHH2022-01-194

Nghiên cứu định hướng ứng dụng công nghệ top-base vào xây dựng nền móng công trình trên nền đất yếu khu vực thành phố Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trọng Vinh (Chủ nhiệm), Trần Thị Phương An, Lê Ngọc Vân Anh, Lê Văn Thanh Hùng, Trương Hồng Trường, Lê Khánh Toàn