Dữ liệu đề tài

DHH2019-01-155

Bảo tồn nhà cộng đồng truyền thống của người Katu nhằm thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc, Dân tộc học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trương Hoàng Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Phong Cảnh, Phạm Đăng Nhật Thái, Nguyễn Chính Nghĩa