Dữ liệu đề tài

DHH2023-01-203

Nghiên cứu định hướng giải pháp bảo tồn kiến trúc Kinh thành Huế gắn với phát triển du lịch

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Võ Ngọc Đức (Chủ nhiệm), Phạm Đăng Nhật Thái, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Vinh, Trần Thành Nhân, Nguyễn Vũ Thảo Linh

DHKH2021A-03

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CÁC LOẠI HÌNH BỐ CỤC MẶT BẰNG TỔNG THỂ CHÙA HUẾ THỜI NGUYỄN

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Xuân (Chủ nhiệm), Trần Thành Nhân, Lê Ngọc Vân Anh, Nguyễn Phong Cảnh

QT-DA2015

Nghiên cứu sự chuyển đổi không gian nhà vườn truyền thống tại khu vực Kim Long, Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Vân Anh, Trần Thành Nhân, Hirohide Kobayashi

CS-DT

Nghiên cứu khả năng tiếp cận của du khách đến các bến thuyền trên trục Lê Lợi - Sông Hương - Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật giao thông vận tải
Đơn vị chủ trì : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Trần Thành Nhân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Xuân