Dữ liệu đề tài

B2010-DHH02 -57TD

Xác định biotype rầy nâu và chọn lọc giống lúa kháng rầy nâu ở miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thị Lệ, Trương Thị Hồng Hải, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Văn Hai, Trương Thị Diệu Hạnh, Bùi Xuân Tín, Lê Khắc Phúc

NN-NCCB106.16.60.09

Sự tương hợp giữa thuốc trừ sâu và ong ký sinh Neochrysocharis okazakii Kamijo (Hymenoptera: Eulophidae) trong hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên rau

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa, Lê Văn Hai, Lê Khắc Phúc, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Mỹ Hương

B2008-DHH02-31

Xác định Biotype của rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal) và đánh giá tính kháng rầy nâu của các giống lúa ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Lệ, Lê Văn Hai, Lê Khắc Phúc

QT-DAHợP TáC Nhật Bản (JIRCAS)

Phòng trừ sinh học bọ cánh cứng hại dừa

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa, Lê Văn Hai, Trương Thị Diệu Hạnh, Lê Khắc Phúc