Dữ liệu đề tài

B2007-DHH-01-44TĐ

Nghiên cứu công nghệ nuôi trồng nấm dược liệu ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Anh

B2004-07-01

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của thực vật bậc cao trong lăng tẩm các vua triều Nguyễn ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng (Chủ nhiệm), Mai Văn Phô, Ngô Anh

DP-DT8/2008

Nghiên cứu quy trình sản xuất nấm Xích chi và Hoàng chi làm dược liệu ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Anh

CS-DT- 1998

Nghiên cứu khu hệ nấm lớn (Macromycoflora) ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Anh

615606

Nghiên Cứu Sự Đa Dạng Của Khu Hệ Nấm Lớn (macromycoflora), Bảo Tồn Và Phát Triển Nguồn Gene Một Số Loài Nấm Quý Hiếm Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Anh

B2000-07-56

Nghiên Cứu Tính Đa Dạng Của Khu Hệ Nấm Lớn Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Anh