Dữ liệu đề tài

CS-DT

“Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào bơi lội cho sinh viên Đại học Huế.”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Quang Dũng (Chủ nhiệm)

B2017-DHH-30

Một số giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Quang Dũng (Chủ nhiệm)

CS-DT200803

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học môn chạy cự ly ngắn cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Dũng