Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2047-3338

Multiple Sequence Alignment on the Grid Computing using Cache Technique

International Journal of Computer Science and Telecommunications, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lăng

2047-3338

Modeling the Human Face and its Application for Detection of Driver Drowsiness

International Journal of Computer Science and Telecommunications, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Lăng

0976-1233

Genetic variability of “Thanh tra” pummelo (Citrus grandis (L.) Osbeck) at Thua Thien Hue, Vietnam

Annals of Biological Research, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoang Tan Quang, Le Thi Xuan, Ngo Thi Mai, Nguyen Van Trung, Truong Thi Bich Phuong, Nguyen Hoang Loc (Chính), Nguyen Thi Thu Lien

0976-1233

The effects of culture conditions on neutral protease (NPRC10) in a recombinant Escherichia coli BL21 (DE3)

Annals of Biological Research, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Tấn Quảng, Bui Thi Hong Lam, Dao Thi Thuy Trang