Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1589-4581

Xác định mức tiêu thụ năng lượng và thời gian sấy trong thiết bị sấy kiểu trống sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và năng lượng điện

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Nguyễn Văn Liêu, Lê Văn Quốc
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-8-2021.aspx

1859-1581

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY TÁCH HẠT ĐẬU XANH

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Bùi Tấn Thông
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/TrangChu.aspx

1944-3994

Theoretical modelling and experimental study of spacer-filled direct contact membrane distillation: effect of membrane thermal conductivity model selection

Desalination and Water Treatment, 2021
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Ravi Koirala, Mohammed Bawahab, Hosam Faqeha, Đỗ Minh Cường, Nguyễn Quang Lịch, Abhijit Date, Aliakbar Akbarzadeh
Liên kết: https://doi.org/10.5004/dwt.2021.26921

0011-9164

Experimental investigation of the effect of the spacer and operating conditions on mass transfer in direct contact membrane distillation

Desalination, 2020
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Đỗ Minh Cường, Nguyễn Quang Lịch, Ravi Koirala, Abhijit Date, Aliakbar Akbarzadeh, Mohammed Bawahab, Hosam Faqeha
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114839

2228-6187

Comfort-oriented Semi-active Matching Design with a Magneto-Rheological Air Suspension Mechanism

Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Mechanical Engineering, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ma Ran, Đỗ Minh Cường
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40997-020-00393-2

2234-2184

Natural frequency· analysis· of tractor tire with different ground· contacts and inflation· pressures

Coupled Systems Mechanics, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đỗ Minh Cường, Zhu Sihong
Liên kết: http://dx.doi.org/10.12989/csm.2020.9.5.455

1934-6344

Predicting 3D forces of disc tool and soil disturbance area using fuzzy logic model under sensor based soil-bin

International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Danh mục: SCIE
Tác giả: Farman Ali Chandio, Yaoming Li, Lizhang Xu, Zheng Ma, Fiaz Ahmad, Đỗ Minh Cường
Liên kết: http://ijabe.org/index.php/ijabe/article/view/5115

2313-8629

Efficacy Improvement of Flat Solar Air Collector Systems Varies With Structural and Material Modifications

Journal of Environmental and Agricultural Sciences, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Minh Cường, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Đức Hạnh, Đặng Duy Phước
Liên kết: http://jeas.agropublishers.com/wp-content/uploads/2020/08/JEAS-222-1-10-Solar-Vietnam.pdf

0167-1987

Soil fragmentation and aggregate stability as affected by conventional tillage implements and relations with fractal dimensions

Soil and Tillage Research, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Danh mục: SCIE
Tác giả: A.A.Tagar (Chính), JanAdamowski, M.S.Memon, Đỗ Minh Cường, A.S.Mashori, W.A.Bhayo
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.still.2019.104494

Một số kết quả thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm máy thái chuối bán tự động

Proceedings of National Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2019, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Đạt
Liên kết: http://fme.hcmut.edu.vn/hoi-nghi-toan-quoc-ve-ky-thuat-co-khi-va-che-tao-nam-2019.html

1589-4581

Một số kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống sấy bánh tráng kiểu đối lưu tự nhiên bằng năng lượng mặt trời.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Minh Cường, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Đạt
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-6-2019.aspx

0022-1481

Experimental Investigation of Heat Transfer Correlation for Direct Contact Membrane Distillation

Journal of Heat Transfer, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Nguyễn Quang Lịch, Đỗ Minh Cường, Aliakbar Akbarzadeh, Abhjit Date, Kawtar Rahaoui, Mohammed Bawahab, Hosam Faqeha
Liên kết: https://doi.org/10.1115/1.4044707