Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0011-9164

Experimental investigation of the effect of the spacer and operating conditions on mass transfer in direct contact membrane distillation

Desalination, 2020
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, Kỹ thuật môi trường khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Đỗ Minh Cường, Nguyễn Quang Lịch
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114839

2228-6187

Comfort-oriented Semi-active Matching Design with a Magneto-Rheological Air Suspension Mechanism

Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Mechanical Engineering, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ma Ran, Đỗ Minh Cường
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40997-020-00393-2

2234-2184

Natural frequency· analysis· of tractor tire with different ground· contacts and inflation· pressures

Coupled Systems Mechanics, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đỗ Minh Cường, Zhu Sihong
Liên kết: http://dx.doi.org/10.12989/csm.2020.9.5.455

1934-6344

Predicting 3D forces of disc tool and soil disturbance area using fuzzy logic model under sensor based soil-bin

International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Danh mục: SCIE
Tác giả: Farman Ali Chandio, Yaoming Li, Lizhang Xu, Zheng Ma, Fiaz Ahmad, Đỗ Minh Cường
Liên kết: http://ijabe.org/index.php/ijabe/article/view/5115

2313-8629

Efficacy Improvement of Flat Solar Air Collector Systems Varies With Structural and Material Modifications

Journal of Environmental and Agricultural Sciences, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Minh Cường, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Đức Hạnh, Đặng Duy Phước
Liên kết: http://jeas.agropublishers.com/wp-content/uploads/2020/08/JEAS-222-1-10-Solar-Vietnam.pdf

0167-1987

Soil fragmentation and aggregate stability as affected by conventional tillage implements and relations with fractal dimensions

Soil and Tillage Research, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Danh mục: SCIE
Tác giả: A.A.Tagar (Chính), JanAdamowski, M.S.Memon, Đỗ Minh Cường, A.S.Mashori, W.A.Bhayo
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.still.2019.104494

Một số kết quả thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm máy thái chuối bán tự động

Proceedings of National Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2019, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Đạt
Liên kết: http://fme.hcmut.edu.vn/hoi-nghi-toan-quoc-ve-ky-thuat-co-khi-va-che-tao-nam-2019.html

0022-1481

Experimental Investigation of Heat Transfer Correlation for Direct Contact Membrane Distillation

Journal of Heat Transfer, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Nguyễn Quang Lịch, Đỗ Minh Cường, Aliakbar Akbarzadeh, Abhjit Date, Kawtar Rahaoui, Mohammed Bawahab, Hosam Faqeha
Liên kết: https://doi.org/10.1115/1.4044707

An Investigation into the Effect of Spacer on Freshwater Production in Direct Contact Membrane Distillation

The International Symposium on Precision Engineering and Sustainable Manufacturing, PRESM 2019, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí và chế tạo thiết bị năng lượng
Danh mục: Khác
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Nguyễn Quang Lịch, Đỗ Minh Cường
Liên kết: http://www.presm.org/info/index.html?sgubun=2&gubun=1

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA KẾT CẤU VÀ VẬT LIỆU TẠO TẤM HẤP PHỤ ĐẾN THÔNG SỐ NHIỆT CỦA BỘ THU NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Minh Cường, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Đức Hạnh, Đặng Duy Phước
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194

1859-4581

Một số kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống sấy bánh tráng kiểu đối lưu tự nhiên bằng năng lượng mặt trời

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Nguyễn Đạt, Nguyễn Thị Ngọc
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2019_04/6_1.pdf

1859-4581

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO GIÀN PHƠI NÔNG, HẢI SẢN THÔNG MINH

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Nguyễn Đạt