Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đóng góp của tầng lớp trí thức đối với phong trào cách mạng ở Hà Tĩnh (1930-1945)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng (Chính)

Tổ chức quản lý giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 1918-1945

2021
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng (Chính)

Khởi nghĩa giành chính quyền ở Thừa Thiên Huế (8-1945)

2018
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng

Vai trò của Việt Minh Nguyễn Tri Phương đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: ACI
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng (Chính)

Tư tưởng dân chủ của Phan Bội Châu thời kỳ 1926-1940

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Phan Bội Châu và phong trào Đông Du", Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, 2015
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng

Phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Bình 30 năm đầu thế kỉ XX

Hội thảo Khoa học Quốc gia "Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển", NXB Chính trị - Hành chính, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng

Đặc điểm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Quảng Bình

Hội thảo Khoa học Quốc gia "Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển", Nxb Chính trị-Hành chính, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng

Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Tĩnh tháng 8-1945

2014
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam qua sự nhìn nhận, đánh giá của một số chuyên gia Pháp

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quan hệ Việt - Pháp quá khứ và hiện tại, Hội hữu nghị Việt-Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng

Trần Quý Cáp với vấn đề "Khai dân trí" đầu thế kỉ XX

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Chí sĩ Trần Quý Cáp, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng