Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-9988-20-2

COMPARISON NONLINEARITY PROPERTIES OF LARGE AND SMALL SOLID CORE PHOTONIC FIBERS WITH As2 Se3 SUBSTRATE

Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications XI, 2021
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Hoàng Trọng Đức, Tran Tran Bao Le, Thanh Thai Doan, Vu Tran Quoc, Lanh Chu Van

ISBN: 978-604-9988-20-2

STUDY ON DISPERSION CHARACTERISTICS OF LARGE SOLID CORE PHOTONIC CRYSTAL FIBERS WITH As2 Se3 SUBSTRATE

Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications XI, 2021
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Hoàng Trọng Đức, Tran Tran Bao Le, Thanh Thai Doan, Vu Tran Quoc, Bao Le Xuan, Lanh Chu Van

Ứng dụng nghịch lưu áp năm mức dạng cầu H nối tầng vào cấu trúc điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2015
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Trọng Đức, Nguyễn Thị Thủy (Chính)

Using The Modified Reference Signal To Extend The Range Of Linear Modulation In Electric Drive

Hue University Journal of Science, 2015
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Trọng Đức (Chính), Nguyen Thi Thuy, nguyễn thị thủy

Cải thiện mômen của động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc ở chế độ quá độ có tải trong dải tốc độ từ lân cận định mức đến định mức

Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, 2015
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Trọng Đức (Chính)

Tính sắt từ yếu của nano Perovskite La1-xYxFeO3

Tạp chí khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Huế., 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Trọng Đức, Đặng Lê Minh