Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-8612

A New Design of Ultra-flat Dispersion Photonic Crystal Fiber using Benzene Infiltration

VNU Journal of Sciences (tên cũ:Tạp chí Khoa học - KHTN), 2023
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Nguyen Anh Tu, Hoàng Trọng Đức

0218-8635

Flat-top and broadband supercontinuum generation in CCl4-filled circular photonic crystal fiber

Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials, 2023
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Hoàng Trọng Đức, Lê Trần Bảo Trân, Chu Văn Lanh
Liên kết: https://doi.org/10.1142/S021886352350042X

1859-0128

Optimization of the optical properties of circular lattice As2Se3 photonic crystal fibers over a wide range of wavelengths

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 2023
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Trọng Đức, Le Tran Bao Tran, Long Vu Dinh, Chu Van Lanh, Nguyễn Thị Thủy (Chính)

1859-1388

Nonlinear properties of circular solid-core photonic crystal fiberwith air-hole diameter difference and spacing in the cladding

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Tran Tran Bao Le, Trong Dang Van, Lanh Chu Van, Trang Nguyen Thi Ha, Hoàng Trọng Đức

1859-1388

Optical properties of As2S3-based suspended-core photonic crystal fiber

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Tran Hai Nam, Hoàng Trọng Đức

ISBN: 978-604-357-120-2

INVESTIGATION OF OPTICAL PROPERTIES OF CIRCULAR LATTICE PHOTONIC CRYSTAL FIBERS BASED ON GEO2-SIO2 GLASSES

Proceeding of the Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications XII 2022, 2022
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Trọng Đức, Chu Văn Lanh, Nguyễn Thị Thủy (Chính)

0218-8635

Flat-top and broadband supercontinuum generation in CCl4-filled circular photonic crystal fiber

Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials, 2022
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Hoàng Trọng Đức, Chu Văn Lanh
Liên kết: https://doi.org/10.1142/S021886352350042X

0866-8612

Study on Optical Features of Circular Photonic Crystal Fibers with Various Air-hole Size

VNU Journal of Sciences (tên cũ:Tạp chí Khoa học - KHTN), 2022
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Dang Van Trong, Le Tran Bao Tran, Chu Van Lanh, Nguyen Thi Hong Phuong, Nguyen Minh Hang Trang, Hoàng Trọng Đức

0306-8919 / 1572-817X

Supercontinuum generation in ultra-flattened near-zero dispersion PCF with C7H8 infiltration

Optical and Quantum Electronics, 2022
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Hoàng Trọng Đức, Chu Van Lanh
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11082-022-04351-x

0306-8919 / 1572-817X

Comparison of supercontinuum generation spectral intensity in benzene‑core PCFs with diferent types of lattices in the claddings

Optical and Quantum Electronics, 2022
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: SCIE
Tác giả: L. Chu Van (Chính), B. T. Le Tran, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Trọng Đức, T. Dang Van, T. Do Mai, H. Trinh Ngoc, T. Thai Doan, K. Doan Quoc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11082-022-04218-1.

0866-787X

NONLINEAR CHARACTERISTICS OF SQUARE SOLID-CORE PHOTONIC CRYSTAL FIBERS WITH VARIOUS LATTICE PARAMETERS IN THE CLADDING

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt/Dalat University Journal of Science, 2022
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Le Tran Bao Tran, Dang Van Trong, Chu Van Lanh, Nguyen Thi Hong Phuong, Trang Nguyen Minh Hang, Hoàng Trọng Đức
Liên kết: https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.1.1017(2023)