Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Factors affecting the readiness of primary school teachers in implementing STEM education in some Vietnam central provinces

International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education 3 Digital transformation in education: perception, action and prospect Hanoi, 9 - 10 Dec 2023, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính), Phan Đức Duy, Nguyễn Thị Diệu Phương

Awareness and Confidence of Vietnamese Primary School Teachers towards STEM-Integrated Teaching Approach

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Mai Thế Hùng Anh (Chính), Phan Đức Duy, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phan Thị Thanh Hội

ISSN 1859-2171, 2374-9098

VẬN DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THIẾT KẾ BÀI DẠY TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC CẤP TIỂU HỌC

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ACI
Tác giả: Mai Thế Hùng Anh (Chính), Phan Đức Duy, Phan Thị Thanh Hội

ISSN 1859-2171, 2374-9098

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ACI
Tác giả: Mai Thế Hùng Anh (Chính), Phan Đức Duy, Phan Thị Thanh Hội

2354-0753

QUY TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA THEO PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG PHẦN “SINH HỌC TẾ BÀO” CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tạp chí Giáo dục, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Đức Duy (Chính), Lê Thị Mai

2588-1213

THAO TÁC HÓA QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mai Thế Hùng Anh, Phan Thị Thanh Hội, Phan Đức Duy