Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0753

QUY TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA THEO PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG PHẦN “SINH HỌC TẾ BÀO” CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tạp chí Giáo dục, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Đức Duy (Chính), Lê Thị Mai

2588-1213

THAO TÁC HÓA QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mai Thế Hùng Anh, Phan Thị Thanh Hội, Phan Đức Duy

ISBN: 978-604-54-8739-6

ENHANCING THE TEACHING COMPETENCE IN BIOLOGY EXPERIMENTAL PRACTICAL LESSONS IN HIGH SCHOOL FOR PEDAGOGICAL STUDENTS

Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education – ILITE 2, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Đức Duy (Chính), Phạm Thị Phương Anh, Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Thị Diệu Phương, Lê Minh Đức

2354-0753

QUY TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KỸ NĂNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Đức Duy (Chính), Lê Bích Hạnh

2588-1213

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐỂ ĐO LƯỜNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến (Chính), Phan Đức Duy, Ngô Thị Hoàng Vân

ISBN: 978-604-9955-23-5

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ CÔNG CỤ ĐỂ ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCS

Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến (Chính), Phan Đức Duy

2588-1213

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI TÁCH CHIẾT ADN TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Minh Đức (Chính), Phan Đức Duy, Lữ Thị Thanh Nga

2354-0753

Quy trình thiết kế chuyên đề dạy học môn sinh học cấp THPT theo tiếp cận module

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Đắc Dũng (Chính), Phan Đức Duy

2588-1477

UTILIZING SUMMATIVE TEST FOR IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING AND LEARNING – A DIRECTION OF APPLYING FORMATIVE ASSESSMENT IN HIGH SCHOOL

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Đức Duy (Chính), Nguyễn Thị Hải Yến

2354-0753

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm sinh học ở trường THPT

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Đức Duy (Chính), Lê Minh Đức