Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Reinvestigation effect of sintered temperature on the thermoelectric properties of CuAlO2 ceramics

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ X, 2017
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang (Chính), Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng, Lê Thị Liên Phương, Lê Thị Thu Hương