Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN: 2090-9063 (Print), ISSN: 2090-9071 (Online).

A Study of 1-Benzyl-3-phenyl-2-thiourea as an Effective Steel Corrosion Inhibitor in 1.0 M HCl Solution

Journal of Chemistry, 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Quy Huong Dinh (Chính), Tran Duong, Nam Pham Cam
Liên kết: https://www.hindawi.com/journals/jchem/2021/5519411/

1859-4069

Tổng hợp chất phát quang Calci Molybdat (CaMoO4) bằng phương pháp vi nhũ tương

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Dương (Chính)

1859-4069

Tổng hợp chất màu tím Mg0,5xCoxTi2(PO4)3 bằng phương pháp đốt cháy

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Dương (Chính)

pISSN: 1859-1388; eISSN: 2615-967

CƠ CHẾ PHẢN ỨNG CỦA 1-(4-METHOXYPHENYL)-2-SELENOUREA VÀ GỐC TỰ DO HOO BẰNG TÍNH TOÁN HÓA LƯỢNG TỬ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương, Phạm Cẩm Nam
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5695

Pivotal Role of Heteroatoms in Improving the Corrosion Inhibition Ability of Thiourea Derivatives

ACS Omega, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dinh Quy Huong (Chính), Nguyen Thi Lan Huong, Tran Thi Anh Nguyet, Tran Duong, Dinh Tuan, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam
Liên kết: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsomega.0c04241

2090-9071 (Online)

Phenol Red Adsorption from Aqueous Solution on the Modified Bentonite

Journal of Chemistry, 2020
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Le My Linh (Chính), Tran Duong, Hoang Van Duc, Nguyen Thi Anh Thu, Pham Khac Lieu, Nguyen Van Hung, Le Thi Hoa, Dinh Quang Khieu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2020/1504805

1859-1388

Nghiên cứu bản chất liên kết hóa học của cluster SI2M với M là một số kim loại hóa trị 1

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Dương
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/345028362_NGHIEN_CUU_BAN_CHAT_LIEN_KET_HOA_HOC_CUA_CLUSTER_Si2M_VOI_M_LA_MOT_SO_KIM_LOAI_HOA_TRI_I

1687-8442

Adsorption of Arsenate from Aqueous Solution onto Modified Vietnamese Bentonite

Advances in Materials Science and Engineering, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Lê Mỹ Linh (Chính), Hoàng Văn Đức, Trần Dương, Mai Xuân Tịnh, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2019/2710926

0866-7144

An experimental and computational study of antioxidant activity of N-phenylthiourea and N-phenylselenourea analogues

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương, Phạm Cẩm Nam
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.201900091