Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

The Propects of Legalization of Same Sex Marriages In Vietnam

International Journal of Discrimination and the Law, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Doan Duc Luong (Chính), Nguyen Thị Hong Trinh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1177/13582291221111290

0866-756X

Công nhận Hôn nhân đồng tính: kinh nghiệm lập pháp của Đài Loan

Tạp chí nhân lực khoa học xã hội, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thảo Anh (Chính), Nguyễn Thị Hồng Trinh
Liên kết: https://gass.edu.vn/tapchi/Pages/List_TapChi.aspx?itemId=111

54-498X

International Tort Law in Vietnam – Taking Stock and the case for Reform

Polish Yearbook of International Law, 2020
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chính), Nguyễn Thị Hồng Trinh (Chính)
Liên kết: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/pyil/article/view/2766/2288

Phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp trong liên doanh quốc tế

Tạp chí Công Thương, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Khánh Linh (Chính), Nguyễn Thị Hồng Trinh

National report: Vietnam

Jürgen Basedow, Giesela Rühl, Franco Ferrari and Pedro de Miguel Asensio (eds.), Encyclopedia of Private International Law, Adward Elgar Publishing, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Trinh (Chính)

Thực trạng và giải pháp cho công tác tái định cư các công trình thủy điện ở Việt Nam

Hội thảo quốc tế: Chính sách, pháp luật về tái định cư: Từ lý luận đến thực tiễn, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Trinh (Chính)

Locating damages in maritime torts

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Khoa Luật quốc tế về Luật Hàng Hải, 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Trinh (Chính)

Vài bình luận về Điều 687 Bộ Luật Dân sự 2015 về luật áp dụng cho quan hệ bồi thường thiệt hại có yếu tố nước ngoài.

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Khoa Luật Dân Sự - Đại học Luật, Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Trinh (Chính)