Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-54- 8739-6

Flipped classroom in mathematics teacher education in Vietnam: advantages and challenges

Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education – ILITE 2. Hanoi: University of Education Publisher., 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Kiêm Minh (Chính), Nguyễn Đăng Minh Phúc, Xayaphet Keodavan (Chính)
Liên kết: http://ilite.hnue.edu.vn/en/

Ứng dụng phép dựng hình mềm trong dạy học toán cho học sinh ở trường phổ thông

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đăng Minh Phúc (Chính), Huỳnh Minh Sơn

Khai thác các dạng kéo rê để phát triển suy luận ngoại suy cho học sinh qua bài toán quỹ tích có điều kiện

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ, CYS 2017, Trường ĐHSP, Huế., 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đăng Minh Phúc, Cao Thanh Hoàn (Chính)

Khả năng giao tiếp của học sinh khi làm việc trên các biểu diễn toán động

2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đăng Minh Phúc (Chính), Lê Thị Khánh Duyên

Computer-based Assessment in Mathematics Literacy of Students related to Abductive Reasoning

Proceedings of International conference on Teachers' and Educational Admininstrators' Competence in the context of Globalisation, 28-29/11, 2017., 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đăng Minh Phúc (Chính), Nguyễn Hữu Hậu, Nguyễn Hiền Linh

Generating abductive conjectures through conditional locus mathematics problems in dynamic mathematics representations

2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đăng Minh Phúc (Chính), Nguyễn Hữu Hậu, Huỳnh Thị Ái Hằng

Creative Experiences in School mathematics: A case study from pre-service teachers

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: "Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đăng Minh Phúc (Chính), Nguyễn Hữu Hậu

Using Virtual Manipulative Materials for Supporting Teaching and Learning Fraction Division and the Area of a Circle

Proceedings of The 7th International Conference on Educational Reform 2014(ICER 2014): Innovations and Good Practices in Education: Global Perspectives, Hue University's College of Education, Vienam, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Đăng Minh Phúc

Experiment school mathematics in constructing knowledge of infinitesimal small quantities

Proceedings of the 5th International Conference on Educational Research (ICER) 2012, Challenging Education for Future Change, Khon Kaen University, Thailand, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đăng Minh Phúc, Phạm Sỹ Nam

Vai trò của Biểu diễn trực quan động trong hỗ trợ học sinh khám phá giới hạn hàm số

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia về Giáo dục Toán học ở trường Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đăng Minh Phúc