Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Bồi dưỡng năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Vật lý cho học sinh thông qua tổ chức dạy học theo chủ đề

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Cẩm Tú (Chính)

Tổ chức dạy học khám phá theo định hướng bồi dưỡng năng lực khoa học trong dạy học vật lý ở trường phổ thông

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Cẩm Tú (Chính)

Sử dụng trò chơi kỹ thuật trong dạy học môn Vật lý ở trường trung học phổ thông

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Cẩm Tú (Chính)

Đánh giá thực trong dạy học môn Khoa học Tự nhiên ở trường Trung học cơ sở

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Cẩm Tú (Chính)

Tổ chức dạy học Theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Cẩm Tú (Chính)

Tổ chức dạy học Theo chủ đề Theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn trong dạy học Vật lý ở trường Trung học phổ thông

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Cẩm Tú (Chính)

Sử dụng trò chơi khoa học nhằm bồi dưỡng năng lực khoa học cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Cẩm Tú (Chính)

Biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Cẩm Tú (Chính)

Một số biện pháp trong đào tạo giáo viên công nghệ đáp ứng yêu cầu dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Kỉ yếu hội thảo Đào tạo giáo viên Công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Quách Nguyễn Bảo Nguyên (Chính), Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thị Cẩm Tú