Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-337-886-3

DẠY - HỌC TRỰC TUYẾN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI ĐẠI HỌC HUẾ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Lê Anh Dũng (Chính), Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chính), Phạm Văn Hiếu (Chính)

ISBN 978 - 604 - 79 - 3463-8

THỰC TRẠNG DẠY – HỌC MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO NHU CẦU, SỞ THÍCH CỦA NGƯỜI HỌC (MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ) TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Võ Thị Hằng Thu

ISSN 2588-1213

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chính), Lê Quang Dũng, Hoàng Hải, Nguyễn Thế Tình, Lê Trần Quang

ISBN 978-604-965-536-4

Thực trạng vấn đề làm thêm của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

Hội nghị nghiên cứu Khoa học về công tác GDTC và thể thao các trường ĐH, CĐ toàn quốc năm 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Hồ Đăng Quốc Hùng, Phan Thanh Hùng

ISBN 978-604-965-536-4

Biện pháp lựa chọn việc làm thêm theo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

Hội nghị nghiên cứu Khoa học về công tác GDTC và thể thao các trường ĐH, CĐ toàn quốc năm 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chính), Nguyễn Thế Tình, Dương Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Hà

ISSN 2588-1213

Thực trạng khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao của Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Gắng, Lê Cát Nguyên, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Nguyễn Đôn Công Uy, Trần Phúc, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Thanh Tùng

ISBN: 978-604-85-0946-0

SELECTING SOLUTIONS TO ATTRACT AND ENHANCE THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION AND EXPLOITATION OF SPORTS SERVICES AT HUE UNIVERSITY

Hội thảo quốc tế Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, 2021
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Gắng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Đôn Công Uy, Trần Phúc

ISSN: 1859-0810

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chính), Nguyễn Thế Tình, Dương Mạnh Thắng