Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN: 0095-3628

Gut Microbiota of Migrating Wild Rabbit Fish (Siganus guttatus) Larvae Have Low Spatial and Temporal Variability

Microbial Ecology, 2019
Lĩnh vực: Sinh học biển và nước ngọt
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Văn Bảo Duy (Chính), Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Viết Dũng, Kristof Dierckens, Nico Boon, Tim Lacoere, Frederiek-Maarten Kerckhof, Jo De Vrieze, Olav Vadstein, Peter Bossier
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s00248-019-01436-1

0044-8486

Growth performance of the very small rotifer Proales similis is more dependent on proliferating bacterial community than the bigger rotifer Brachionus rotundiformis.

Aquaculture, 2017
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Văn Bảo Duy (Chính), Nguyễn Ngọc Phước, Kristof Dỉekens, Dung V. Nguyen, Peter De Schryver, Astushi Hagiwara, Peter Bossier
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.03.046

Nghiên cứu bệnh do nấm gây ra trên cá chẽm (Lates calcarifer) nuôi tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Hoa (Chính), Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Lê Văn Bảo Duy