Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0868-3808

Rủi ro và bảo hiểm trong nông nghiệp: Lý thuyết và thực trạng triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Triệu Huy, Nguyễn Việt Anh, Hồ Minh Toàn

2354-0729

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM CÂY LÚA CỦA NÔNG HỘ Ở TỈNH HÀ TĨNH

Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Triệu Huy, Hồ Minh Toàn

2354 -1350

Khuyến nghị một số giải pháp phát triển du lịch thông minh tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Lê Phương Thảo, Phan Thị Thu Hương (Chính), Hồ Minh Toàn