Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1205

Nhận biết, kiến thức và thái độ của người tiêu dùng thành phố Huế đối với thực phẩm hữu cơ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chính), Nguyễn Văn Phát, Hồ Thị Hương Lan

Giải pháp hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề ở Quảng Bình.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2012
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Thị Thuý Đạt, Nguyễn Văn Lượng (Chính)

2588-1205

Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với DNNVV ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2010
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Phát (Chính), Trần Văn Hòa, Lê Quang Trực