Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Quyền khiếu nại, cơ sở pháp lý quan trọng để nhân dân thực hiện và giám sát quyền lực nhà nước

Thông tin Pháp lý-Khoa Luật Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)

Thời hiệu khởi kiện chưa thống nhất trong cách hiểu và áp dụng

Thông tin pháp lý, Khoa Luật-Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Đức Lương, Lý Nam Hải (Chính)

Mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước với các đảng phái chính trị trong nhà nước tư sản.

Thông tin pháp lý, Khoa luật-Đại học Huế, 2012
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính), Đặng Công Cường