Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2588-1205

Building the assessment scale on stakeholders’ readiness level to apply blockchain technology to the agricultural supply chain

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2023
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Đắc Quang Hảo (Chính), Nguyễn Thị Minh Hòa, Hoàng La Phương Hiền

FACTORS AFFECTING THE ADOPTION LEVEL OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY TO DEVELOP THE AGRICULTURAL SUPPLY CHAIN

THE INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS: GREEN ECONOMIC DEVELOPMENT IN VIETNAM 2023, 2023
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Đắc Quang Hảo (Chính), Nguyễn Thị Minh Hòa, Hoàng La Phương Hiền

pISSN: 2588–1205; eISSN: 2615–9716

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH ĐỐI VỚI COVID-19 TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chính), Dương Đắc Quang Hảo, Ngô Minh Tâm

ISBN 978-604-337-731-6

Economic Impacts of Covid-19 on Accommodation Business in Thua Thien Hue Province

Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về Kinh doanh, Kinh tế và Tài chính, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chính), Dương Đắc Quang Hảo, Nguyễn Thị Minh Hương, Phan Thị Thanh Thuỷ, Ngô Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Natural disasters and migration choice in Vietnam - Estimating the imapct of El NINO using household data-

Journal of agricultural development studies, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa, Huynh Thi Kim Uyen (Chính), Yoko Saito

Nghiên cứu ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế

Hội thảo quốc tế "Khởi nghiệp và sáng tạo - cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam 2019", 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Minh Hòa

1859-1388

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp kinh doanh lưu trú và ăn uống vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa, Nguyễn Thị Kim Ánh (Chính), Đỗ Ngọc Mỹ
Liên kết: https://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Hoa36

2588-1205

Impact of risk factors on business results of life insurance products in insurance companies in Hue city

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Đắc Quang Hảo (Chính), Nguyễn Thị Minh Hòa
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ED/article/view/5117

“Nghiên cứu nhu cầu của người học đối với các chương trình liên kết giữa trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế với đối tác nước ngoài”,

Hội thảo Khoa học quốc tế “Kinh tế Việt Nam – 50 năm hội nhập và phát triển, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Minh Hòa, Ngô Minh Tâm

1859-1388

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo ở khu vực Bình Trị Thiên

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa, Nguyễn Thanh Khanh (Chính), Trịnh Văn Sơn
Liên kết: https://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Hoa36