Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0753

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BÌNH THUẬN

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thế Kiên (Chính), Trương Văn Biên

2165-8714

Principal Leadership and Teacher Professional Development in a Vietnamese High School for Gifted Students: Perspectives into Practice

European Journal of Educational Research, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Ngoc Hai Tran (Chính), Van Xuan Ha, Vinh Anh Le, An Nhu Nguyen, Kien The Pham (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.4.1839

2456-6322

Factors Influencing the Students’ Perceptions of the Quality of Education Services at Hue University in Vietnam

International Journal of Educational Sciences, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hong-Van Thi Dinh (Chính), Le-Hang Thi Do (Chính), Tham Nguyen, Kien The Pham, Ngoc Hai Tran
Liên kết: http://krepublishers.com/02-Journals/IJES/IJES-32-0-000-21-Web/IJES-32-0-000-21-Contents/IJES-32-0-000-21-Contents.htm

2354-0753

Thực trạng hạnh phúc trong công việc của đội ngũ viên chức quản lý Đại học Huế

Tạp chí Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thế Kiên (Chính)

2615-9724

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thế Kiên
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5901

1475-7192

Students’ Learning Attitudes toward CDIO-Based Business Administration Course Design: An Investigation from two Universities in Central Vietnam

International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Ngoc Hai Tran (Chính), Kien The Pham (Chính), Hung Van Bui, Thanh-Thanh Thi Duong, Nghia Dai Tran
Liên kết: https://www.psychosocial.com/article/PR260977/21926/

1859-1612

Thực trạng hoạt động dạy học ở Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Thạnh (Chính), Phạm Thế Kiên (Chính)

978-604-9876-87-5

Thực trạng hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trung học phổ thông huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về đổi mới đào tạo giáo viên (Proceedings of 1st internatinal conference on innovation of teacher education), 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thế Kiên, Trần Xuân Dũng

2354-0753

Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Tạp chí Giáo dục, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hương (Chính), Phạm Thế Kiên, Nguyễn Xuân Hiếu
Liên kết: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/news/Tin-tuc-su-kien/moi-quy-doc-gia-don-doc-so-463-ki-i-thang-10-2019-472.html

2615-9724

Thực trạng kỹ năng sống của học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hương (Chính), Phạm Thế Kiên, Đinh Thị Hồng Vân, Phan Hữu Huyện, Nguyễn Xuân Hiếu, Hoàng Kim Toản
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5369