Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0753

Thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật về biển, đảo cho học viên Học viện Hải quân

Tạp chí Giáo dục, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thế Kiên (Chính), Nguyễn Hữu Bình

ISBN 978-604-399-178-9

Nghiên cứu cảm nhận hạnh phúc ở trường học của học sinh trung học phổ thông thành phố Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế về trường học hạnh phúc lần thứ nhất, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thế Kiên (Chính), Phạm Thanh Nhi

Curriculum reform in Vietnam: primary teachers’views,experiences, and challenges

Education 3-13, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phạm Thế Kiên (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/03004279.2022.2162829

2615-8957

Thực trạng công tác sinh viên ở Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thế Kiên (Chính), Nguyễn Trọng Thế Ánh
Liên kết: https://doi.org/10.15625/2615-8957/12220321

2354-0753

Xây dựng cộng đồng học tập chuyên môn trong các trường phổ thông ở Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế

Tạp chí Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân (Chính), Phạm Thế Kiên (Chính), Trần Thị Tú Anh

2615-9724

Phát huy tinh thần bảo vệ môi trường trong tư tưởng Phật giáo

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thế Kiên (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6724

2615-9724

Thực trạng hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo của Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thế Kiên (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6557

2354-0753

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BÌNH THUẬN

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thế Kiên (Chính), Trương Văn Biên

2165-8714

Principal Leadership and Teacher Professional Development in a Vietnamese High School for Gifted Students: Perspectives into Practice

European Journal of Educational Research, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Ngoc Hai Tran (Chính), Van Xuan Ha, Vinh Anh Le, An Nhu Nguyen, Kien The Pham (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.4.1839

2165-8714

Vietnamese Students’ Satisfaction toward Higher Education Service: The Relationship between Education Service Quality and Educational Outcomes

European Journal of Educational Research, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hong-Van Thi Dinh (Chính), Quynh Anh Thi Nguyen (Chính), Kien The Pham, Tham Nguyen, Nguyễn Thanh Hùng, Mai Huong Phan Thi
Liên kết: https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.3.1397

2456-6322

Factors Influencing the Students’ Perceptions of the Quality of Education Services at Hue University in Vietnam

International Journal of Educational Sciences, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hong-Van Thi Dinh (Chính), Le-Hang Thi Do (Chính), Tham Nguyen, Kien The Pham, Ngoc Hai Tran
Liên kết: http://krepublishers.com/02-Journals/IJES/IJES-32-0-000-21-Web/IJES-32-0-000-21-Contents/IJES-32-0-000-21-Contents.htm