Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1686-6541

Social Capital in Vietnam: An Analysis of Social Networks and Social Trust

Journal of Mekong Societies, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương
Liên kết: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/249714

Những ưu điểm và hạn chế của mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến

Kỷ yếu hội nghị khoa học cấp khoa Xã hội học và Công tác xã hội, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tư Hậu (Chính), Lê Duy Mai Phương (Chính), Lê Đăng Bảo Châu

2588-1213

Dilemmas of the involvement of Anthropology in Wars: The case of the Human Terrain System

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: Nhân chủng học, Dân tộc học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v129i6B.5679

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành của hộ gia đình tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Kỷ yếu hội thảo Khoa Xã hội học, ĐHKH Huế: Nghiên cứu Xã hội học - Những hướng tiếp cận mới, 2019
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Mai Phương (Chính)
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động theo vùng địa lý của hộ gia đình tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Kỷ yếu hội thảo Khoa Xã hội học, ĐHKH Huế: Nghiên cứu Xã hội học - Những hướng tiếp cận mới, 2019
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Mai Phương
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

2588-1213

Whether individualism makes people from the “West” happier and collectivism makes people from the “East” more satisfied in life: An individual-level Analysis

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6B.5145

Tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến lao động, việc làm ở khu vực nông thôn (Nghiên cứu trường hợp tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Khoa học xã hội và nhân văn bối cảnh hội nhập" Trường Đại học Khoa học Huế, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Mai Phương

Công tác triển khai mô hình du lịch cộng đồng ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2013

Kỷ yếu HNKH XHH Huế 10 năm hình thành và phát triển, 2016
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Mai Phương (Chính)

Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay

Hội thảo quốc tế: Lao động không chính thức, lao động di cư và vấn đề chăm sóc sức khỏe ở khu vực ASEAN., 2016
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Mai Phương (Chính), Võ Nữ Hải Yến, Nguyễn Thị Anh Đào