Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0805

Ảnh hưởng của vốn xã hội đối với hội nhập bản sắc xã hội của người việt tại Ba Lan

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội, 2024
Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương (Chính), Nguyễn Thị Anh Đào (Chính), Nguyễn Tư Hậu (Chính)

2588-1213

The Vietnamese community in Poland: An Investigation of Social Capital

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2024
Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương (Chính), Nguyễn Tư Hậu (Chính), Nguyễn Thị Anh Đào (Chính), Nguyễn Thị Mỹ Vân (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/7296

ISBN: 978-604-80-6889-9

Green-Resilient-Inclusive (GRID) Approach and fostering women’s entrepreneurship towards inclusive growth post-COVID-19 in the context of Vietnam

Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Lê Duy Mai Phương
Liên kết: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sjAtze8itnz2QwU6TiMR5N2ETIazYRUM

Quản trị bản thân - Kỹ năng mềm cần thiết để thích ứng với sự biến đổi xã hội

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tư Hậu (Chính), Lê Duy Mai Phương (Chính)

Doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam: Những thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Duy Mai Phương (Chính)

1686-6541

Social Capital in Vietnam: An Analysis of Social Networks and Social Trust

Journal of Mekong Societies, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương
Liên kết: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/249714

Những ưu điểm và hạn chế của mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến

Kỷ yếu hội nghị khoa học cấp khoa Xã hội học và Công tác xã hội, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tư Hậu (Chính), Lê Duy Mai Phương (Chính), Lê Đăng Bảo Châu

2588-1213

Dilemmas of the involvement of Anthropology in Wars: The case of the Human Terrain System

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: Nhân chủng học, Dân tộc học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v129i6B.5679

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành của hộ gia đình tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Kỷ yếu hội thảo Khoa Xã hội học, ĐHKH Huế: Nghiên cứu Xã hội học - Những hướng tiếp cận mới, 2019
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Mai Phương (Chính)
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động theo vùng địa lý của hộ gia đình tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Kỷ yếu hội thảo Khoa Xã hội học, ĐHKH Huế: Nghiên cứu Xã hội học - Những hướng tiếp cận mới, 2019
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Mai Phương
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

2588-1213

Whether individualism makes people from the “West” happier and collectivism makes people from the “East” more satisfied in life: An individual-level Analysis

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6B.5145