Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-7594

Công tác xã hội trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phụ nữ vạn đò tại khu tái định cư Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính)

Tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của cư dân vạn đò tại khu tái định cư phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính)

Nhận diện giá trị văn hóa tộc người Tà Ôi ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm bảo tồn và phát huy trong thời đại 4.0

2019
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính)

ISBN: 978-604-68-4936-0

Đào tạo kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành Công tác xã hội -một số thách thức và giải pháp

Hội thảo Khoa học toàn quốc: Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành công tác xã hội đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và hội nhập quốc tế., 2018
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Yến

978-604-68-4936-0

Đào tạo kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành Công tác xã hội - Một số thách thức và giải pháp

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành Công tác xã hội đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và hội nhập quốc tế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Sỹ Thái (Chính), Trương Thị Yến

Vai trò của cộng đồng trong hỗ trợ hòa nhập xã hội cho người khuyết tật: Nghiên cứu trường hợp tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế

2017
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Trương Thị Yến (Chính), Nguyễn Thị Hoài Phương

Tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người dân vùng tái định cư dự án thủy điện ở Tây Nguyên: Từ chính sách tới thực tiễn

KỶ YẾU HỘI THẢO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÙNG TÂY NGUYÊN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính), Nguyễn Xuân Hồng

Vai trò của cộng đồng trong hỗ trợ hòa nhập xã hội cho người khuyết tật: Nghiên cứu trường hợp tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế "Phát triển hòa nhập xã hội dựa vào cộng đồng: Cơ hội và Thách thức", Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, ISBN 978-604-73-5599-0, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Trương Thị Yến