Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Dịch vụ chăm sóc cộng đồng cho người cao tuổi: Kinh nghiệm quốc tế và Một số khuyến nghị cho Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo, 2023
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính), Nguyễn Thị Hoài Phương (Chính), Nguyễn Thị Nha Trang (Chính)

ISSN: 2615-9295

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi: Chính sách của Nhật Bản và khuyến nghị cho Việt Nam

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính), Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính)

0328-1557

Sự biến đổi vị thế người bệnh qua một số đại dịch và nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch về công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Nghiên cứu Con người, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Yến

ISBN978-604-379-084-9

Một số kinh nghiệm tổ chức thực hành nghề cho sinh viên ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Đào tạo thực hành nghề Công tác xã hội: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính)

0866-7594

Công tác xã hội trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phụ nữ vạn đò tại khu tái định cư Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính)

Tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của cư dân vạn đò tại khu tái định cư phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính)

Nhận diện giá trị văn hóa tộc người Tà Ôi ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm bảo tồn và phát huy trong thời đại 4.0

2019
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính)

ISBN: 978-604-68-4936-0

Đào tạo kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành Công tác xã hội -một số thách thức và giải pháp

Hội thảo Khoa học toàn quốc: Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành công tác xã hội đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và hội nhập quốc tế., 2018
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Yến

978-604-68-4936-0

Đào tạo kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành Công tác xã hội - Một số thách thức và giải pháp

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành Công tác xã hội đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và hội nhập quốc tế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Sỹ Thái (Chính), Trương Thị Yến

ISBN: 978-604-73-5599-0

Vai trò của cộng đồng trong hỗ trợ hòa nhập xã hội cho người khuyết tật: Nghiên cứu trường hợp tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế

Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Trương Thị Yến, Nguyễn Thị Hoài Phương