Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2008-3289

A case of onychomycosis caused by a terbinafine-susceptible Fusarium solani in Vietnam

Iranian Journal of Microbiology, 2022
Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thi Minh Chau Ngo (Chính), Phuong Anh Ton Nu, Le Chi Cao, Thi Ngoc Thuy Ha, Thi Bich Thao Do, Giang Thi Tran
Liên kết: https://ijm.tums.ac.ir/index.php/ijm/article/view/3873

Nghiên cứu mức độ nhạy cảm với metronidazole của T.vaginalis và mối liên quan đến sự cộng sinh với Mycoplasma spp, T.vaginalis vi-rút.

Tạp chí Phòng chống Sốt rét và các bệnh ký sinh trùng, 2020
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu, Tôn Nữ Phương Anh, Hà Thị Ngọc Thúy, Lê Chí Cao (Chính), Võ Minh Tiếp
Liên kết: http://nimpe.vn/TinChiTiet.aspx?id=693&cat=94

Nhiễm Trichomonas vaginalis: Tầm nhìn mới về cơ chế gây bệnh.

Kỷ yếu Hội nghị Ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 46, xuất bản Nông nghiệp Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Ngô Thị Minh Châu, Hà Thị Ngọc Thúy, Lê Chí Cao
Liên kết: https://nxb.vnua.edu.vn/